Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn


      


Miljö- och kvalitetskraven på logistik och stuveriverksamheterna i svenska hamnar är höga. Som ett led i Hargs Hamn AB:s långsiktiga arbete med kvalitets-, miljö och arbetsmiljöfrågor har hamnbolaget nu certifierats enligt de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.
 

Hargs Hamn AB bedriver hamn och stuveriverksamhet i Hargshamn, Östhammars kommun. Verksamheten omfattar många olika typer av gods, med tyngdpunkt på bulkgods, t.ex. olika typer av bränsle till värmeverk i Stockholm och Uppsala.

Hög ambitionsnivå

– Hamnverksamhet innebär risker ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt samtidigt som hamnens kunder förväntar sig hög kvalitet på de tjänster hamnen levererar. Hamnbolagets styrelse bestämde sig därför för att höja ambitionsnivån för miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet. Certifieringen är ett kvitto på att bolaget levt upp till våra ambitioner, säger Jacob Spangenberg, styrelseordförande i Hargs Hamn AB och kommunstyrelsens ordförande i Östhammar.

ISO 9001 är ett verktyg för effektiv kvalitetsledning. ISO 14001 syftar till ett effektivt och strukturerat miljöarbete. OHSAS 18001 är ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor.

För att bli ISO- och OHSAS-certifierad krävs ett ledningssystem som uppfyller de krav som finns uppställda i respektive standarder. Hamnens ledningssystem har granskats och godkänts av Qvalify AB, som är ackrediterad av Swedac, statens myndighet för kvalitet och säkerhet.

En del av kärnverksamheten

Arbetet med certifieringen och ledningssystemet har varit krävande men också lärorikt. Vi är övertygade om att en levande och lönsam hamn är bra för bygden. Ett aktivt och långsiktigt miljö- arbetsmiljö och kvalitetsarbete med inriktning på ständiga förbättringar är ett viktigt konkurrensmedel. Det är en del av vår kärnverksamhet och en del i grunden för en sund och hållbar tillväxt för hamnen och den tätort vi är en del av, säger Curt Nilsson, VD för Hargs Hamn AB. 

 
 

Fakta: ISO står för Internationella Standardiseringsorganisationen. ISO är en icke-statlig organisation med medlemmar från de nationella standardiseringsorganen. OHSAS står för Occupational Health and Safety Management och är utarbetad av British Standards Institution.•  Nya flygbilder över hamnen  »
•  Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn »
•  Större laster, enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  Pimpsten - ett långväga varuslag »
•  Brand i torvcontainer »
•  Dålig lukt i Hargshamn »
•  Häng Hargs Hamn på väggen! »
•  Svensk skola till Åland »
•  Bokslutskommuniké för 2014 »
•  Ny, praktisk byggteknik »
•  Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn »
•  Premiär för nygammal inseglingsled »
•  Syntetisk diesel för bättre miljö »
•  Spannmål får egen låda »
•  Snön faller .... »
•  Enkel åtgärd minskar störande ljud »
•  Nu förstärker vi stängsel och grindar samt inför ID-kontroll »
•  Trängsel på spåren »
•  Tystare tåg med smorda hjul »
•  Ny tågdusch för att minska dammet »
•  Ny tvätthall skonar miljön »
•  Nya flygbilder »
•  Nu förvarar vi avfallsbränsle under tak »
•  Så får vi dammet att lägga sig »
•  Malmfartyg nr 100 firades med tårta! »
•  Hamnen fortsätter att växa »
•  Håll koll på vädret i hamnen »
•  Timmerlast till nya hus »
•  Malmkajen då och nu »
•  Skeppslastning i närblid »
•  Godkända förbättringsåtgärder i hamnen »
•  Hargs Hamn i media »
•  Nya malmmottagningen provkörd! »
•  Öppet Hus den 29 april 2013 »
•  Hargshamnsbor på besök »
•  Tillsynsrapport från Östhammars kommun »
•  Hargshamn växer med industrin »
•  Tillstånd för kaj och farled »
•  Gruvmiljoner kan hjälpa hamnen satsa »
•  Hargs Hamn bör byggas ut »
•  Första skeppet med järnmalm »
•  Avtal klart med Dannemora Gruva »
•  Utvidgning av farleden »