2015-06-05:Bokslutskommuniké för 2014


 

Bolagsstämman i Hargs Hamn AB har fastställt Årsredovisningen för verksamhetsåret 2014. Bolagets Årsredovisning kan hämtas här

 

Omsättningen för perioden uppgick till 73,3 miljoner kronor.  Resultat efter finansiella poster blev 2,6 miljoner kronor och redovisat resultat 1,6 miljoner kronor. Resultatet har belastats med hela den skuld om 11,9 miljoner kronor som Dannemora Mineral AB hade till hamnen vid årsskiftet. Utdelningen för år 2014 fastställdes till 1,50 kronor per aktie, dvs. totalt 269 250:- kronor.

 

Bolaget har fortsatt att göra stora  investeringar i anläggningar i hamnen. Under första halvåret av 2014 färdigställdes bland annat en ny tvätthall och en ny lagerhall och under andra halvåret inköptes en mobil skeppslastare med kapacitet att lasta fartyg med relingshöjd upp till 15 meter.

 

Under 2015 fokuserar bolaget på ett nytt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö men också på att hitta nya kunder.

 

Bolagsstämman beslutade att till ny styrelse utse:

Ordinarie ledamöter: Jacob Spangenberg, Mats Odentun, Hannes Morger, Paul Sandberg och Reinhold Delwall.

Suppleanter: Lisa Landberg, Jonas Svensson, Bjarne Tötterman, Dan Glöde och Elin Johansson.

 

Styrelsens Ordförande, Jacob Spangenberg: ”Under 2014 var Dannemora Mineral AB hamnens största kund och konkursbeskedet var en mycket tråkig nyhet, inte bara för hamnens del. Upphör gruvbrytningen i Dannemora kommer den långsiktiga effekten, bland annat  på Hamnbolagets verksamhet, bli betydande. Men Intresset för hamnens tjänster från befintliga och nya kunder är fortsatt stort och vi är mycket optimistiska när det gäller hamnens långsiktiga utveckling.