2020-02-19 Samråd enligt miljöbalken. Ny kaj och hamnplan i Hargshamn


Hargs Hamn AB har för avsikt att söka tillstånd hos mark-och miljödomstolen för att anlägga en upp till ca 200 m lång ny stödmurskaj med anslutande hamnplan och erosionsskydd inom befintligt hamnområde, öster om befintlig yttre kaj. Tillstånd för muddring och sprängning för detta har redan tidigare meddelats av mark- och miljödomstolen, så kajen kan anläggas på en redan sprängd och muddrad yta. Den tillkommande miljöpåverkan till följd av utfyllnaden på den rena bergytan bedöms bli liten. Visst buller kommer att uppstå i anläggningsskedet.
 
Det går bra att lämna synpunkter fram till 2020-03-10 till Stefan Engberg, 
eller tel.nr: 0173-76 80 40
 
Åtgärderna och förutsedd miljöpåverkan beskrivs närmare i ett samrådsunderlag som du kan hämta genom att klicka på länken nedan: